פוסטים אחרונים:

תנאי ייצור נאותים בתעשיית המזון


תנאי יצור נאותים בתעשיית המזון נגזרים מתקנות בריאות הציבור (מזון) (תנאי ייצור נאותים), התשנ"ג-1993.

על מנת לקבל אישור GMP בתעשיית המזון היצרן נדרש:

 1. רישיון עסק של המפעל לפי חוק רישוי עסקים, תשכ "ח 1968;

 2. רישיון יצרן של המפעל לפי צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (הסחר במזון, ייצורו והחסנתו) תשכ "א 1960;

 3. קיום תנאי ייצור נאותים לרבות יישום נוהל הבטחת איכות.

 4. דו"ח תברואי.

 5. תכנית לקידום תנאי ייצור נאותים במפעל

 6. רשימת מוצרי המזון המיוצרים במפעל

 7. תעודה בתוקף, המעידה על עמידה בתקן מערכת איכות ISO 9002 שניתנה על-ידי מכוני בקרה המוכרים על-ידי משרד הבריאות.

 8. תעודה בתוקף, המעידה על עמידה במערכת ניתוח סיכונים, נקודות פיקוח קריטיות - ISO 22000 HACCP או תקן אחר המבוסס על עקרונות הקודקס אלימנטריוס.

שלבי התהליך:

 1. הגשת הבקשה - יש למלא טופס בקשה להיתר לסמן מוצרי מזון בסמל תנאי יצור נאותים – GMP בצירוף מסמכים נדרשים ולהעבירם ליחידה לתנאי יצור נאותים בשירות המזון הארצי.

 2. בדיקת הבקשה – לאחר קבלת הבקשה, ובמידה שהמסמכים תקינים ונמצאים במלואם, תופנה הבקשה לחוות דעת לשכת הבריאות שבתחומה נמצא המפעל. לעיתים תיערך ביקורת במפעל, על-פי שיקול דעתו של המהנדס המחוזי.

 3. השלמת מסמכים – במידה שלאחר בדיקת המסמכים חסר מסמך מסוים תימסר למפעל דרישה להשלמת מסמכים. לאחר שהמסמכים יושלמו ימשך התהליך.

 4. הנפקת היתר – למפעלים העומדים בדרישות התקנה, יונפק היתר לסימון מוצרי המזון בסמל GMP.

תוקפו של היתר יהיה לשנתיים מיום נתינתו.

חפש אותנו גם פה:
 • LinkedIn Social Icon
 • Facebook Social Icon