פוסטים אחרונים:

10 מי יודע? מה הם עשרת התנאים בהקשר של איכות הסביבה ברישיון עסק כללי?


התנאים והדרישות הסביבתיות ברישיון עסק נקבעו על מנת להפחית את פגיעת העסק בסביבה ולתקן פגיעות שכבר נעשו. תנאים אלה מתווספים לחקיקה סביבתית אחרת ואינם מחליפים אותה. לעסקים המשתייכים לסקטורים בעלי מאפייני פעילות דומים ניתנים תנאים ברישיון עסק על פי מפרט תנאים אחיד.

סוגי השפעות על הסביבה

1. ​פליטות לאוויר

פעולות הייצור השונות במפעלי התעשייה עלולות לגרום לפליטות של מזהמי אוויר לסביבה. מזהמים אלה עלולים לגרום הן להשפעה שלילית על בריאות הציבור והן לפגיעה בסביבה ואף לתרום לתופעות גלובליות. לכן הדרישות יכללו ( הנחיות להתקנת ארובות, הנחיות להכנת ולהגשת סקר תהליכים ופליטות, קביעת ערכי פליטה מרביים המותרים ממקורות פליטה והנחיות לדיגום וניטור רציף והוראות למניעה ולטיפול במפגעי ריח.

2. שפכים

שפכים לא מטופלים הם הגורם לזיהומים סביבתיים, לרבות זיהום מאגרי מי תהום ,פגיעה במערכות הולכה וטיפול של שפכים, פגיעה בתפקוד מתקני טיפול בשפכים, פגיעה באיכות מי קולחין ובוצה, באופן שעלול לפסול אותם לשימוש חקלאי.לכן הדרישות יכללו הפרדת תשתיות לאיסוף נגר עילי, שפכים סניטריים, שפכים תעשייתיים ותמלחות, טיפול ופינוי של שפכים בהתאם לאיכותם, עמידה בערכים הזרמה למערכת הביוב , דיגום וניטור רציף, פינוי בוצה ושמירת מסמכים.

3. זיהום קרקעות

קרקעות מזוהמות הן תוצאה של דליפה והטמנה של חומרים מזהמי קרקע. עיקר הזיהום מקורו במשק הדלק והאנרגיה ובפעילות תעשייתית עם חומרים מסוכנים. זיהום בקרקע מתבטא בחשיפה ישירה למזהם, חדירת גזי קרקע רעילים אל תוך מבנים ובזיהום מי תהום. תכונות הקרקע גורמות לכך, שמזהמים נותרים בה שנים רבות אחרי אירוע הזיהום. לכן הדרישות יכללו איטום של משטחי תפעול ואחסון חומרים מסוכנים ודלקים, הצבת מכלי חומרים מזהמים עיליים במאצרות, הנחיות למכלים וצנרת תת קרקעיים: הוראות התקנה, בדיקות אטימות, אמצעי מיגון (הגנה קטודית) וניטור (פיזומטרים). ביצוע סקרים לאיתור ותיחום הזיהום.

4. זיהום ים וחופים

איסור על הזרמת שפכים ועל הטלת פסולת לים, אלא אם התקבל היתר מאת הוועדה הבין-משרדית למתן היתרים להזרמה לים או אישור הזרמת תמלחות לים מאת מחוזות המשרד, ובהתאם לדרישותיהם ואיסור בנייה בחופים בכפוף להחלטות הוועדה לשמירה על הסביבה החופית.

5. חומרים מסוכנים

שימוש בחומרים מסוכנים הוא הכרחי לביצוע פעולות שונות, אך עלול לגרום לפגיעה בבריאותו של האדם, בסביבתו וברכושו. אירועים ותקלות כתוצאה משימוש בחומרים אלה עלולים להשפיע על בטיחות האדם והסביבה. לכן הדרישות יכללו היתר רעלים, התקנת תשתיות מתאימות לאחסון חומרים מסוכנים , לרבות מאצרות לחומרים מסוכנים נוזליים , קביעת יעדי ואופן סילוק פסולת מסוכנת הנוצרות בעסק, הערכות לחירום ועוד.

6. פסולת מוצקה

פסולת מוצקה נוצרת בכל מקום בו קיימת פעילות אנושית, והיא מאופיינת במספר זרמים בעלי מרכיבים ואופי שונה כגון: פסולת תעשייתית, פסולת יבשה ופסולת אורגנית. מדיניות המשרד להגנת הסביבה שואפת ל"אפס פסולת", שמהותה בהגדלה ניכרת בעשור הקרוב של כמויות הפסולת המועברות למחזור והשבה, תוך הפחתת כמות הפסולת המועברת להטמנה. לכן הדרישות יכללו התקנת תשתיות מתאימות לאצירת הפסולת, הנחיות לתפעול שוטף, פינוי ליעד מאושר על פי סדרי העדיפות לטיפול בפסולת ואיסור שריפת פסולת בשטח פתוח בתחום העסק או מחוצה לו.

7. חומרי הדברה ומזיקים

בעלי חיים מוגדרים כמזיקים לאדם כאשר הם עלולים לגרום להעברת מחלות, לפגיעה בגוף האדם, לנזק לרכוש או להוות מטרד בלתי נסבל לאדם. הדברה לא מקצועית יכולה להוביל לנזק לסביבה, להרעלת בעלי חיים ולזיהום הסביבה. לכן דרישות יכללו דרישה לניטור תקופתי לבדיקת הימצאות מזיקים ובתי גידול למזיקים, דרישה לביצוע פעולות ההדברה באמצעות מדביר מוסמך ובאמצעות תכשירי הדברה מאושרים.

8. אסבסט ואבק מזיק

מוצרים המכילים אסבסט (פריך וצמנט) במצב של התפוררות עלולים לגרום לשחרור סיבי אסבסט לאוויר. סיבי האסבסט באוויר עלולים לגרום למפגעים לסביבה ולבריאות, כגון למחלות ריאה או נזק. לכן הדרישות יכללו איסור התקנה, בניה ושיפוץ סחר באסבסט, מוצר המכיל אסבסט או פסולת אסבסט, חובת טיפול באסבסט פריך שהותקן לצורך בידוד תרמי, בהתאם לחוק למניעת מפגעי אסבסט ואבק מזיק, התשע"א – 2011 לרבות דיווח, הפסקת שימוש, הסרה והטמנה, איסור שימוש במוצרי אסבסט צמנט במצב מתפורר, סדוק או שבור,איסור ביצוע כל עבודה הגורמת להתפוררות החומר ולפיזורו באוויר וחובת פינוי אסבסט צמנט באמצעות קבלן מורשה ובהתאם לתנאי ההיתר.

9. קרינה

הציבור והסביבה חשופים לסיכוני הקרינה המייננת(כדוגמת חומרים רדיואקטיביים, מכשירי רנטגן וכד') ולסיכוני הקרינה הבלתי מייננת (כדוגמת מתקני חשמל ,מוקדי שידור סלולרי וכד') . לכן הדרישות יכללו דרישה להחזיק בהיתרי עיסוק בחומר רדיואקטיבי או במוצר המכיל חומר רדיואקטיבי או במיתקן הפולט קרינה מייננת או בלתי מייננת מעודכנים ותקפים. דרישה לפעול בהתאם לתנאים שבהיתרי העיסוק , סילוק החומר הרדיואקטיבי והפסולת הרדיואקטיבית בהתאם לתקנות ותנאי ההיתר.

10. רעש

חשיפה תדירה או ממושכת לרעשים בעצמה גבוהה עלולה להוות מטרד ולגרום נזק לבריאות הפיזית והנפשית. לכן הדרישות יכללו עמידה בחוק למניעת מפגעים, התשכ"א- 1961 והתקנות מכוחו - החוק קובע שאסור לגרום לרעש חזק או בלתי סביר שמפריע או עלול להפריע לנמצאים בקרבת מקור רעש.

חפש אותנו גם פה:
  • LinkedIn Social Icon
  • Facebook Social Icon