פוסטים אחרונים:

רגולציה החלה על גזים רפואיים

  • נוהל 130. פברואר 2016 נכנסה לתוקף החקיקה הדורשת מכל העוסקים בתכשירים רפואיים עמידה בדרישות GDP (תנאי הפצה נאותים).

  • דרישות של (GMP (EudraLex Vol. 4 – מדריך אירופאי לתנאי ייצור נאותים עבור תכשירים רפואיים.

  • דרישות של Annex 6 – נספח למדריך GMP עבור גזים רפואיים.

  • תקנות הרוקחים (תנאי ייצור נאותים לתכשירים) 2010.

  • בשנת 2005 נכנסו לתוקף תקנות הרוקחים (גז דו–חנקן חמצני), התשס"ו.עפ"י התקנות לא ייצר אדם, לא ייבא ולא ישווק גז דו–חנקן חמצני (ניטרוס אוקסיד) אלא אם כן קיבל לכך היתר מראש בכתב מאת המנהל ובתנאים שקבע.

  • בשנת 1999 התפרסם חוזר מנכ”ל משרד הבריאות מס' 19/1999 לגבי גזים לשימוש ברפואה למתן באמצעות מערכת הנשימה.

חפש אותנו גם פה:
  • LinkedIn Social Icon
  • Facebook Social Icon