פוסטים אחרונים:

האם גלילי גז רפואי צריכים אישור אמ"ר?


מהו ציוד רפואי?

המונח ציוד רפואי (medical device) מתייחס למגוון רחב מאוד של אביזרים ומכשירים רפואיים המיועדים לטיפול או לסיוע בטיפול בבני-אדם, שאינם מוגדרים תרופה.

הגדרתו עפ"י החוק:

"ציוד רפואי" – כל אחד מהמפורטים להלן, ולמעט תכשיר כהגדרתו בפקודת הרוקחים [נוסח חדש], התשמ"א–1981 :

(1) מכשיר המשמש לטיפול רפואי, וכן מכשיר או תוכנת מחשב הנדרשים להפעלת מכשיר כאמור; לעניין זה, "מכשיר" – לרבות אבזר, חומר כימי, מוצר ביולוגי או מוצר ביוטכנולוגי;

(2) עדשות מגע; קוסמטי;

(3) מכשיר חשמלי הפולט קרינה מייננת או בלתי מייננת המשמש לטיפול

עפ"י ההגדרה הנ"ל, גליל גז רפואי דורש אמ"ר.

הפיקוח על הציוד הרפואי הוסדר בחקיקה: חוק ציוד רפואי, התשע"ב–2012 ובתקנות שהותקנו מכוחו.

חפש אותנו גם פה:
  • LinkedIn Social Icon
  • Facebook Social Icon