פוסטים אחרונים:

ארבע סיבות מדוע יש לבצע הדרכות בטיחות בעבודה?


הדרכת בטיחות

נשאלתי רבות, מדוע יש צורך בביצוע הדרכות בטיחות בעבודה. יש לכך מס' סיבות:

 1. צמצום תאונות עבודה ומניעת הפגיעה בבריאות של עובדים.

 2. חסכון כלכלי, בהפסד ימי עבודה ופרמיות ביטוח.

 3. פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש), תש"ל-1970.

מפרט את הדרישות בהם צריך לעמוד המפעל בתחום של : הכשרת עובדים, הצבת הוראות בטיחות, הדרכת עובדים, מיגון מכונות, מכונות הרמה (ביצוע בדיקה כל 14 חודשים ע"י בודק מוסמך), סימון עומסי עבודה, עבודה בחלל מוקף על פי נוהל, נוהל עבודה חמה, קולטי אוויר וקיטור (ביצוע בדיקות מדי 26 חודשים ע"י בודק מוסמך), אביזרי הרמה (בדיקה כל חצי שנה ע"י בודק מוסמך) ועוד מגוון רחב של דרישות בתחום הבטיחות בעבודה.

 1. תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (מסירת מידע והדרכת עובדים), התשנ"ט – 1999.

 • מסירת מידע בדבר סיכונים. מחזיק במקום עבודה ימסור לעובד במקום העבודה מידע עדכני בדבר הסיכונים במקום, ובפרט בדבר הסיכונים הקיימים בתחנת העבודה שבה מועסק העובד, וכן ימסור לו הוראות עדכניות לשימוש, להפעלה ולתחזוקה בטוחים של ציוד, של חומר ושל תהליכי עבודה במקום.

 • הדרכת עובדים.

 • מחזיק במקום עבודה יקיים הדרכה בדבר מניעת סיכונים והגנה מפניהם (להלן - הדרכה), באמצעות בעל מקצוע מתאים ויוודא שכל עובד הבין את הסיכונים והוא בקיא דיו בנושאי ההדרכה, בהתאם לתפקידו ולסיכונים שלהם הוא חשוף; מחזיק במקום עבודה יחזור ויקיים הדרכה כאמור בהתאם לצורכי העובדים ולפחות אחת לשנה.

 • מחזיק במקום עבודה ינקוט אמצעים כדי לוודא שההדרכה שניתנה לעובדים הובנה על ידם כראוי וכי הם פועלים על פיה.

 • הדרכה למנהלי עבודה ולעובדי תחזוקה תינתן באמצעות המוסד לבטיחות ולגיהות או מוסד או אדם אחר שאישר לכך מפקח עבודה ראשי.

 • פנקס הדרכה. מחזיק במקום עבודה ינהל פנקס הדרכה ובו ירשום את אלה:

 • שמות העובדים שהשתתפו בהדרכה;

 • מועדי מתן ההדרכה;

 • סוג ההדרכה;

 • נושא ההדרכה;

 • שם המדריך;

 • כשירותו ותפקידו של המדריך.

חפש אותנו גם פה:
 • LinkedIn Social Icon
 • Facebook Social Icon